دانشکده مهندسی برق- کنفرانس ها و همایش ها
لیست کنفرانس ها و همایش ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کنفرانس/ همایش

لینک

تاریخ برگزاری

همایش 5G (شبکه های موبایل نسل پنجم )

http://5g.itrc.ac.ir/

24 خرداد 1394

زمان ثبت نام: 94/3/12

International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Information Science (EEEIS 2015)

http://www.eeeis.org

August 07-09, 2015

2015 4th International Conference on Electronics, Mechatronics and Automation (ICEMA 2015)

http://www.icema.or/

August 17-18, 2015

2015 International Conference on Communication and Information Systems (ICCIS 2015)

http://www.iccis.org

July 16-17, 2015

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.9207.34693.fa.html
برگشت به اصل مطلب