دانشکده مهندسی برق- متن ها
Mutimedia Programmer User Manual

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نام فیلم آموزشیدسترسی
AutoDetect.avi
AVR.AVI
BufferMenu.avi
CPLD.AVI
DeviceMenu.avi
FileMenu.avi
HelpMenu.avi
ISP.AVI
MAIN.AVI
PIC.AVI
SVF.AVI
TestMenu.avi
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.8889.14598.fa.html
برگشت به اصل مطلب