دانشکده مهندسی برق- متن ها
Mutimedia Programmer User Manual

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام فیلم آموزشیدسترسی
AutoDetect.aviAWT IMAGE
AVR.AVIAWT IMAGE
BufferMenu.aviAWT IMAGE
CPLD.AVIAWT IMAGE
DeviceMenu.aviAWT IMAGE
FileMenu.aviAWT IMAGE
HelpMenu.aviAWT IMAGE
ISP.AVIAWT IMAGE
MAIN.AVIAWT IMAGE
PIC.AVIAWT IMAGE
SVF.AVIAWT IMAGE
TestMenu.aviAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.8889.14598.fa.html
برگشت به اصل مطلب