دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه ها و اخبار عمومی
* اطلاعیـّـه *

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
* اطلاعیـّـه *
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد مخابرات میدان و سیستم و الکترونیک دیجیتال آشنا به FPGA که مایل به کار عملی در زمینه ماهواره در آزمایشگاه SAR و EMC هستند خود را به مسئول آزمایشگاه جناب آقای مهندس فلاح‌زاده (09128206800) معرفی نمایند.
دانشکده مهندسی برق
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6169.16787.fa.html
برگشت به اصل مطلب