دانشکده مهندسی برق- دکتر نظام الحسینی .1
Dr. Nezamalhosseini

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 
سوابق تدریس

• تدریس درس سیگنال و سیستم، آمادگی کنکور کارشناسی ارشد، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، زمستان ۱۳۸۵
• دستیار آموزشی آزمایشگاه مخابرات(فرستنده Bluetooth)، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۸۹
• تدریس درس شبکه های کامپیوتری، دانشکده برق، دانشگاه شاهد، پاییز ۱۳۹۴
• فیلتر و سنتز مدار، نیمسال اول ۱۳۹۷
• شبکه های کامپیوتری، نیمسال دوم ۱۳۹۷
• شبکه های نوری، نیمسال دوم ۱۳۹۷
• فیلتر و سنتز مدار، نیمسال اول ۱۳۹۸
• سیستمهای بی سیم نوری، نیمسال اول ۱۳۹۸
• تئوری پیشرفته مخابرات، نمیسال دوم ۱۳۹۸
• شبکه های کامپیوتری، نیمسال دوم ۱۳۹۸
• سیگنالها و سیستمها، نیمسال اول ۱۳۹۹
• سیستمهای بی سیم نوری، نیمسال اول ۱۳۹۹
• شبکه های کامپیوتری، نیمسال دوم ۱۳۹۹
• تئوری پیشرفته مخابرات، نمیسال دوم ۱۳۹۹
• آشنایی با رشته و مهارتهای دانشجویی، نمیسال دوم ۱۳۹۹
• اصول سیستمهای مخابراتی، نیمسال اول ۱۴۰۰
• سیستمهای بی سیم نوری، نیمسال اول ۱۴۰۰ 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.19370.54420.fa.html
برگشت به اصل مطلب