دانشکده مهندسی برق- دکتر نظام الحسینی .1
Dr. Nezamalhosseini

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 
فرصت مطالعاتی، مهندسی برق، مخابرات سیستم/سیستم های نوری دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، آبان ۱۳۹۵-آبان ۱۳۹۶ استاد راهنما: دکتر مهدی شعبانی
دکتری تخصصی، مهندسی برق، مخابرات سیستم/سیستم های نوری دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، مهر ۱۳۸۷-مهر ۱۳۹۲ 
 موضوع رساله: کاهش اثر تداخل چندکاربره به منظور افزایش کارایی سیستمهای CDMA و OFDMA نوری استاد راهنما: دکتر فرخ مروستی
فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا، اسفند ۱۳۹۰-فروردین ۱۳۹۲ استاد راهنما: دکتر لارنس چن (Lawrence R. Chen)
کارشناسی ارشد، مهندسی برق، مخابرات سیستم/سیستم های نوری دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، مهر ۱۳۸۵-مهر ۱۳۸۷
موضوع رساله: افزایش ظرفیت سیستم های CDMA نوری بی سیم با استفاده از سیگنال های چندسطحی استاد راهنما: دکتر جواد صالحی
کارشناسی ، مهندسی برق، مخابرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، مهر ۱۳۸۱-مهر ۱۳۸۵
موضوع رساله: طراحی و شبیه سازی جهت یاب امواج رادیویی استاد راهنما: دکتر محمدرضا امین داور
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.19370.54410.fa.html
برگشت به اصل مطلب