دکتر محمد علی شرکت معصوم

AWT IMAGE

۱-مشخصات فردی:

نام خانوادگی: شرکت معصوم

نام: محمدعلی

تخصص: قدرت

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۷۲۴۰۴۹۲-۲۱(۹۸+)

ایمیل: m_masoum (At) iust.ac.ir

۲- دانشگاههای محل تحصیل

دکترای مهندسی برق ، دانشگاه کلرادو، آمریکا، سال اخذ ۱۳۶۹

فوق لیسانس مهندسی برق ، دانشگاه کلرادو، آمریکا، ۱۳۶۵

لیسانس مهندسی برق ، دانشگاه کلرادو، آمریکا، ۱۳۶۳

۳- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی

۴- دروس ارائه شده

۱. هارمونیکهای سیستم قدرت (کارشناسی ارشد)

۲. الکترونیک قدرت (کارشناسی ارشد)

۳. کنترل دور ماشینهای الکتریکی (کارشناسی ارشد)

۴. مدارهای الکتریکی

۵. مبانی مهندسی برق

۶. ماشنهای الکتریکی ۱ و ۲

۷. الکترونیک صنعتی

۸. آزمایشگاه ماشنهای الکتریکی

۹. آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

۵- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی

"Power Quality in Power Systems”, Research Division, Iran University of Science & Technology, Narmak, Tehran, Iran, ۱۹۹۹-۲۰۰۱.

“Analysis, Simulation and Derating of Induction Watt-hour Meters under Nonsinusoidal Operating Conditions”, Phars Public Service Corporation, Phars, Shiraz, Iran, ۲۰۰۱-۲۰۰۲.

“Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Systems”, Research Division, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, ۲۰۰۲-۲۰۰۳.

“Analysis and Simulation of Parallel and Series Capacitor Compensations in Power Systems Under Nonsinusoidal Operating Conditions ”, Research Division, Iran University of Science & Technology, Narmak, Tehran, Iran, ۲۰۰۳- ۲۰۰۴.

“Optimal Placement of Active Power Line Conditioners (APLCs) in Karaj Distribution Network”, Karaj Public Service Corporation, Karaj, Tehran, Iran, ۲۰۰۳- present.

“Optimal Placement and Sizing of Capacitor Banks in Tehran Distribution Network in the Presence of Harmonics”, Tehran Public Service Corporation, Tehran, Tehran, Iran, ۲۰۰۳- present

۶- مقالات مجلات

۷- مقالات کنفرانس

 

M.A.S. Masoum, S.M. Mosavi, "Analysis and Construction of a DC/DC Buck Converter with PWM and Sliding Mode Controls", International Journal of Engineering Science, Iran,Vol.۱۴, No.۱, pp. ۱۷-۲۹, January ۲۰۰۳.

M.A.S. Masoum, S.M. Mosavi, "

مقالات منتشر شده

نام نویسندگان:
عنوان مقاله: Analysis of Photovoltaic Systems with DC/DC Converters using PWM and Sliding Controllers
نام مجله / کنفرانس: International Journal of Renewable Energy Engineering, Australia,
شماره صفحات: Vol.۴, No.۱, pp. ۴۲۹-۴۳۸
سال انتشار: January,۲۰۰۲

نام نویسندگان: M.A.S. Masoum
عنوان مقاله: Analysis of Small Satellite Power System
نام مجله / کنفرانس: Iran University of Science & Technology Publishing Company
شماره صفحات: .
سال انتشار: January,۲۰۰۲

نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, E.F. Fuchs
عنوان مقاله: Derating of Anisotropic Transformers under Nonsinusoidal Conditions
نام مجله / کنفرانس: International Journal of Electrical Power and Energy Systems, UK,
شماره صفحات: Vol.۲۵,No.۱, pp.۱-۱۲
سال انتشار: January,۲۰۰۳

نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, A. Badri
عنوان مقاله: Derating of Induction Watthour Meters under Nonsinusoidal Operating Conditions
نام مجله / کنفرانس: International Journal of Engineering Science
شماره صفحات: Vol.۱۳, No.۴, pp. ۱۰۱-۱۱۱
سال انتشار: January,۲۰۰۲

نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, H. Dehbonei
عنوان مقاله: Detailed Analysis of Microprocessor Current-Based Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Systems
نام مجله / کنفرانس: International Journal of Engineering Science, Iran
شماره صفحات: Vol.۱۳, No.۱, pp. ۹۱-۱۰۵
سال انتشار: January,۲۰۰۲

نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, M. Ghassemi
عنوان مقاله: Electrical and Thermal Analysis of an Environmentally Safe Microprocessor-Based Ni-Cd Fast Battery cha;rger
نام مجله / کنفرانس: International Journal of Environmentally Conscious Design & Manufacturing (ECDM), USA
شماره صفحات: Vol.۱۱, No. ۱
سال انتشار: January,۲۰۰۸

نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, A. Jafarian, M. Ladjevardi
عنوان مقاله: Fuzzy Approach for Optimal Placement and Sizing of Capacitor Banks in the Presence of Harmonics
نام مجله / کنفرانس: IEEE Trans. on Power Delivery
شماره صفحات: Vol.۱۹, No۲۴, pp.۸۲۲-۸۲
سال انتشار: January,۲۰۰۴

نام نویسندگان: M.A.S. Masoum
عنوان مقاله: Introduction to Small Satellite Design
نام مجله / کنفرانس: Iran University of Science & Technology Publishing Company
شماره صفحات: .
سال انتشار: January,۱۹۹۹

نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, J. Arrillaga
عنوان مقاله: Power System Harmonic Analysis
نام مجله / کنفرانس: Iran University of Science & Technology Publishing Company
شماره صفحات: .
سال انتشار: January,۲۰۰۲

نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, H. Dehboneei, E.F. Fuchs
عنوان مقاله: Theoretical and Experimental Analysis of Photovoltaic Systems with Voltage and Current-Based Maximum Point Tracking
نام مجله / کنفرانس: IEEE Trans. on Energy Conversion
شماره صفحات: Vol.۱۷, No.۴, pp.۵۱۴-۵۲۲
سال انتشار: January,۲۰۰۲

۸- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای)

M.A.S. Masoum, “Power System Harmonic Analysis”, by J. Arrillaga, et al, Iran University of Science & Technology Publishing Company, translated from English to Persian, ۲۰۰۲.

M.A.S. Masoum, “Analysis of Small Satellite Power System”, Iran University of Science & Technology Publishing Company, in Persian, ۲۰۰۲.

M.A.S. Masoum, et al, “Introduction to Small Satellite Design”, Iran University of Science & Technology Publishing Company, in Persian, ۱۹۹۹

۹- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

۱۰- مسئولیت‌های اجرایی

۱۱- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی

۱۲- افتخارات کسب شده

۱۳- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی


دفعات مشاهده: 17598 بار   |   دفعات چاپ: 1837 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 234 بار   |   0 نظر